• Wineta
A A A

 

W 2017 r. obowiązują porozumienia jak w roku poprzednim z wyjątkiem Okręgu PZW w Rzeszowie i Przemyślu, którzy w br. ich z nami nie zawarli.

 

 

 

1. Chełm – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnodostępne wody nizinne. Nie dotyczy wód na których obowiązują dodatkowe składki.

2. Częstochowa - udostępnia na zasadzie wzajemności ogólnie dostępne wody nizinne i górskie. Nie dotyczy wód na których obowiązują dodatkowe składki.

3. Kielce – udostępniają wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne i górskie. Okręg Tarnobrzeg udostępnia wędkarzom z Okręgu Kielce tzw. „zbiorniki wydzielone" po wniesieniu przez wędkarzy Okręgu Kielce składki uzupełniającej w wysokości 120 zł., a członkowie posiadający prawo do ulgi wnoszą składkę uzupełniającą w wysokości 70 zł. Członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami są zwolnieni z wnoszenia dodatkowych składek.

4. Legnica – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie użytkowane przez Okręg wody udostępnione do powszechnego wędkowania.

5. Lublin - udostępnia wody nizinne z wyłączeniem jeziora Rogoźno i innych łowisk o statusie łowisk specjalnych. Wędkowanie na wodach górskich może odbywać się po wniesieniu składki uzupełniającej obowiązującej w Okręgu Lublin.

6. Piotrków Trybunalski - udostępnia wszystkie ogólnie dostępne wody użytkowane przez Okręg na zasadzie wzajemnego uznawania składek okręgowych wniesionych w macierzystych okręgach. Porozumienie obejmuje również system stosowanych w okręgach ulg.

7. Radom – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie wody nizinne i górskie ogólnodostępne. Na Zalewie Domaniów obowiązuje dodatkowa składka za wędkowanie i wynosi 25 zł. Za prawo połowu ryb za środków pływających należy wnieść dodatkową składkę w wysokości 25 zł. Porozumienie dotyczy tylko i wyłącznie członków PZW zrzeszonych w umawiających się Okręgach. Członkowie (zgodnie z propozycją Okręgu Radom) umawiających się Okręgów, zamieszkali poza macierzystymi Okręgami, uprawnieni są do wędkowania na wodach udostępnionych przez Okręgi, jeśli w macierzystych Okręgach wnieśli składki członkowskie na minimum 3 lata przed zawarciem porozumienia.

8. Sieradz – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnodostępne wody nizinne.

 

9. Tarnów – udostępnia na zasadzie wzajemności dla wędkarzy z Okręgu Tarnobrzeg po wniesieniu ulgowej składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych Okręgach, wszystkie ogólnodostępne wody nizinne. Oznacza to, że wędkarz Okręgu Tarnów chcąc wędkować na ogólnodostępnych wodach nizinnych Okręgu Tarnobrzeg wnosi dodatkową składkę ulgową Okręgu Tarnobrzeg w wysokości 70 zł. I odwrotnie, czyli wędkarz Okręgu Tarnobrzeg chcący wędkować w ogólnodostępnych wodach nizinnych Okręgu Tarnów wnosi dodatkową składkę ulgową Okręgu Tarnów w wysokości 80 zł.
Nie dotyczy zbiorników wydzielonych.

Wędkarze Okręgu Tarnobrzeg deklarujący chęć łowienia tylko na odcinku rzeki Wisły – obwód rybacki Nr 5 – od ujścia rzeki Breń do ujścia rzeki Wisłoki, mogą to czynić po wniesieniu na rzecz Okręgu Tarnów, dodatkowej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 40 zł.

W zamian za to, wędkarze Okręgu Tarnów deklarujący chęć łowienia tylko na odcinku rz. Wisły – obwód rybacki Nr 6 – od ujścia rzeki Wisłoki do mostu drogowego w Nagnajowie oraz Kanale El. Połaniec, mogą wędkować po wniesieniu na rzecz Okręgu Tarnobrzeg, dodatkowej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 40 złotych.

Wędkarze umawiających się Okręgów ( Tarnów, Tarnobrzeg ) po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym Okręgu mogą wykupić składkę dodatkową w wysokości 120 zł., która uprawnia do wędkowania na wszystkich wodach umawiających się Okręgów.

10. Krosno – dla wędkarzy odznaczonych odznaką PZW srebrną, złotą i złotą z wieńcami, na zasadzie wzajemności, udostępnia ogólnie dostępne wody nizinne.

11. Wałbrzych – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie wody nizinne i górskie będące w użytkowaniu Okręgu z wyłączeniem łowisk specjalnych.

12. Zamość - w dniu 12.01.2015 r. zawarto porozumienie z Okręgiem Zamość na następujących warunkach.
a) Członkowie umawiających się Okręgów, po wniesieniu składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu mają prawo do wędkowania na ogólnodostępnych wodach nizinnych.
b) Umawiające się Okręgi honorują wzajemnie obowiązujący w Okręgach system ulg.
c) Porozumienie nie dotyczy wód górskich, łowisk specjalnych oraz zbiorników wydzielonych.
d) Wędkarze Okręgu Zamość chcąc łowić na zbiornikach wydzielonych w Okręgu Tarnobrzeg wnoszą dodatkową ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 120 zł.
e) Wędkarze Okręgu Tarnobrzeg chcący łowić na zbiorniku Nielisz wnoszą składkę na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 60 złotych.
f) Członkowie umawiających się Okręgów, odznaczeni odznaką PZW srebrną i złotą po opłaceniu składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu, mogą wędkować na wszystkich wodach nizinnych oraz zbiornikach wodnych wydzielonych, a po wykupieniu składki ulgowej górskiej w Okręgu Zamość mogą wędkować na wodach górskich tego Okręgu.
g) Członkowie umawiających się Okręgów, odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami na zasadzie wzajemności mogą łowić na wszystkich wodach łącznie z wodami górskimi.
Umawiające się Okręgi honorują wzajemnie ulgi dla nowo wstępującej do PZW młodzieży do lat 16 korzystającej z organizowanej przez nie akcji promocyjnej.

13. Biała Podlaska, Białystok, Siedlce – obowiązują osobne ustalenia.

Okręg Tarnobrzeg – udostępnia w ramach porozumień międzyokręgowych wszystkie ogólnodostępne wody nizinne i górskie wraz z drobnymi zbiornikami ( wg wykazu wód udostępnionych w porozumieniu) na zasadach wzajemności. Prawo do wędkowania na wodach górskich daje wniesienie składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód pełnej Okręgu Tarnobrzeg (nie dotyczy Okręgów: Częstochowa, Radom, Przemyśl, Kielce, Legnica, Piotrków Trybunalski, Wałbrzych).

Na zbiornikach wodnych wydzielonych wymienionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką Okręgu Tarnobrzeg, obowiązuje składka uzupełniająca Okręgu Tarnobrzeg w wysokości 160 zł. Do tej składki nie stosuje się ulg. Wyjątek stanowi Okręg Kielce, Tarnów.

Uwagi dodatkowe:

1. Wszystkie dodatkowe i pełniejsze informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Okręgu albo na odpowiednich stronach Internetowych danego Okręgu.
2. Wędkując w wodach PZW należy posiadać zezwolenie oraz rejestr połowu ryb danego Okręgu.
3. Wędkując na wodach ogólnodostępnych i innych gdzie obowiązuje RAPR – należy ponadto zapoznać się z Regulaminem danego łowiska.
4. Przypominamy, że na terenie Okręgu tarnobrzeskiego obowiązuje zakaz łowienia metodą trollingową.

W porozumienia na zasadach wzajemności honorujemy ulgę z tytułu posiadania odznaki PZW złotej z wieńcami.

Zarząd Okręgu

Załącznik do Uchwały Nr 106 z dnia 17 października 2016 roku
Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu

 

Tabela wysokości składek członkowskich okręgowych
na ochronę i zagospodarowanie wód w 2017 roku.

Lp.

Rodzaj składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód

Wysokość składki w PLN

I

Składki roczne pełne dla członków PZW na wszystkie wody Okręgu (ogólnodostępne* i zbiorniki wydzielone**) – uprawniające do wędkowania wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami wynikającymi z RAPR i regulaminów wewnętrznych Okręgu.

1.

Składka roczna pełna

210,00

2.

Składka roczna ulgowa dla:

- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 24 lat,

- członków odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW,

- kobiet po ukończeniu 60 roku życia,

- mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia,

- osób o widocznej niepełnosprawności (brak jednej z kończyn lub poruszanie się na wózku inwalidzkim)

120,00

3.

Składka pełna dla członka uczestnika PZW oraz osób odznaczonych odznaką złotą z wieńcami.

20,00

II

1.

Składka roczna podstawowa ulgowa z tytułu deklaracji do wędkowania tylko w wodach ogólnodostępnych - wody nizinne i górskie (z wyłączeniem zbiorników wydzielonych), wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami.

100,00

2.

Składka roczna ulgowa dla:

- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 24 lat,

- odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW ,

- kobiet po ukończeniu 60 roku życia,

- mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia,

- osób o widocznej niepełnosprawności (brak jednej z kończyn lub poruszanie się na wózku inwalidzkim)

70,00

Składka roczna uzupełniająca:

 

III

1.

Składkę z punktu II/1 do składki pełnej.

110,00

2.

Składkę z punktu II/2 do składki pełnej.

50,00

3.

Składkę z punktu II przy zastosowaniu ulgi z tytułu deklaracji wędkarza do wędkowania na jednym z niżej wymienionych zbiorników:
- „Topiołki” w Ćmielowie, „Przeria” w Biedrzychowie, „Buczyna” w Bogorii.

50,00

4.

Na badania naukowe z tytułu braku zwrotu Rejestru Połowu Ryb

10,00

IV

Składka ulgowa pełna wynikająca z deklaracji wędkarza do wędkowania tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych

1.

Składka podstawowa roczna - członek PZW (tzw. zbiorniki)

160,00

V

Składki okresowe pełne uprawniające, członków PZW, do wędkowania we wszystkich wodach Okręgu wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami

1.

Składka okresowa dla członka PZW - 1-dniowa

20,00

2.

Składka okresowa dla członka PZW - 3-dniowa

40,00

3.

Składka okresowa dla członka PZW - 7-dniowa

60,00

Dla niezrzeszonych posiadających kartę wędkarską oraz osób nie posiadających karty wędkarskiej i stałego zameldowania w Polsce.

1.

Składka okresowa dla niezrzeszonych 1-dniowa

50,00

2.

Składka okresowa dla niezrzeszonych 3-dniowa

80,00

3.

Składka okresowa dla niezrzeszonych 7 dniowa

120,00

 

Wyjaśnienia do tabeli składek:
1. *Wody ogólnodostępne to wody płynące nizinne i górskie oraz zbiorniki wodne nie ujęte w wykazie wód wydzielonych.
2. **Zbiorniki wodne wydzielone to wody dzierżawione przez Okręg , na których obowiązuje odrębny regulamin połowu, przyjęty uchwałą Zarządu Okręgu. Regulamin taki można nabyć u skarbników Kół w momencie wnoszenia składek członkowskich.

3. W składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód uprawniającej do wędkowania tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych nie mają zastosowania ulgi ujęte w puntach I i II.
4. Przy „Porozumieniach” podpisanych z Okręgami, z którymi na części wód prowadzona jest wspólna gospodarka rybacko-wędkarska, mogą mieć zastosowanie inne zasady, które będą ujęte w porozumieniach.

5. Do składek okresowych nie stosuje się ulg.

6. Osoby korzystające z ulg wymienionych w tabeli składek są zobowiązane do okazania dokumentu poświadczającego uprawnienie do uzyskania ulgi.
7. Na podstawie § 15 pkt. 2 Statutu PZW Członkowie Honorowi Związku są zwolnieni ze świadczeń członkowskich. Dotyczy to, również składek członkowskich okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód.

8. Opłata egzaminacyjna upoważniająca do ubiegania się o kartę wędkarską wynosi – 20 złotych. Osoby do lat 16 zwolnione są z wnoszenia w/w opłaty.

9. Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika PZW upoważnia do wędkowania na wodach PZW ogólnie dostępnych całego kraju.
10. Osoby posiadające uprawnienia do wędkowania w krajach UE, wnoszą składkę Okręgową, jak członkowie PZW.
11. Stawy Gminne w Baranowie Sandomierskim – wędkowanie zgodnie z regulaminem stawów.

Na terenie Okręgu PZW w Tarnobrzegu obowiązuje zakaz połowu metodą trollingową.


Prezes Zarządu Okręgu

Antoni Brudz

                                               TERMINARZ

  IMPREZ  WĘDKARSKICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOŁO NR 1 w SANDOMIERZU

                                                              W  2017 ROKU

L.p.

Data

NAZWA IMPREZY WĘDKARSKIEJ

MIEJSCE

UWAGI

PLANOWANE

ZAPASOWE

1. 

15.01.17

Podlodowe Mistrzostwa Koła

Zalew Koprzywnica

 

 

2.

21.01.17

Podlodowe

Bogoria

 

 

3.

28.01.17

Podlodowe

Motycze Szlach

 

 

4.

11.02.17

Podlodowe

Zalew Koprzywnica

 

 

5.

19.02.17

Podlodowe GP Okręgu

Zalew Koprzywnica

 

 

6.

23.04.17

Otwarcie sezonu-pierwsza rybka

Kanał Hutniczy

 

 

7.

30.04.17

Zawody Gruntowe GP o Puchar Burmistrza S-rza

Zalew Koprzywnica

 

 

8.

01.05.17

„Spinning Start-Sandomierz 2017

Sandomierz-Wisła

 

 

9.

07.05.17

Zawody Gruntowe GP o Puchar Burmistrza S-rza

Staw nr 3 Jeziórko

 

 

10.

14.05.17

Spławikowe Mistrzostwa Koła

Koprzywnica

 

 

11.  

21.05.17

Zawody Gruntowe GP o Puchar Burmistrza S-rza

Wilcza  Wola

 

 

12.

03.06.17

Dzień Dziecka

Bulwar nad Wisłą

 

 

13.

10.06.17

Zawody spławikowe sekcji Gazy

Zalew Koprzywnica

 

 

14.

25.06.17

Zawody Gruntowe GP o Puchar Burmistrza S-rza

Zalew Koprzywnica

 

 

15.

15/16.07

Nocne o Puchar R. Sochackiego.

Rzeka Wisła-Tamy

 

 

16.

23.07.17

Spinningowe o Puchar Burmistrza Sandomierza

Sandomierz-Wisła

 

 

17.

30.07.17

Zawody Gruntowe GP o Puchar Burmistrza S-rza

Rzeka Wisła-Dębina

 

 

18.

05/06.08

XXXV Ogólnopolskie Nocne o Puchar X Wieków

Sandomierz-Wisła

 

 

19.

19/20.08

Nocne o Puchar Sklepu „U Zbycha”

Rzeka Wisła-Tamy

 

 

20.

26.08.17

Spinningowe Mistrzostwa Koła

Sandomierz-Wisła

 

 

21.

27.08.17

Zawody Gruntowe GP o Puchar Burmistrza S-rza

Rzeka Wisła-Tamy

 

 

22.

02/03.09

Wycieczka wędkarska

Do ustalenia

 

 

23.

23.09.17

Spinningowe „Old-Boy”

Rzeka Wisła

 

 

24.

24.09.17

Zawody Gruntowe GP o Puchar Burmistrza S-rza

Wilcza Wola

 

 

25.

01.10.17

 Feederowe Mistrzostwa   Koła.

Zalew Koprzywnica

 

 

26.

08.10.17

Spławikowe o Puchar  „Roku Rzeki Wisły”

Wisła-Opaska

 

 

27

15.10.17

Zawody Gruntowe GP o Puchar Burmistrza S-rza

Rzeka Wisła-Dębina

 

 

28

22.10.17

Zawody Gruntowe GP o Puchar Burmistrza S-rza

Rzeka Wisła-Opaska

 

 

29

29.10.17

Zakończenie sezonu

Wisła Stary Port

 

 

  

 

 

 

Siedziba koła znajduję się pod adresem:


ul. Opatowska 4 27-600 Sandomierz


Dyżury pełnione są w następujące dni tygodnia:

wtorek, czwartek, w godzinach: 16:00 - 20:00 piątek, w godzinach: 16:00 - 18:30

Telefon kontaktowy do siedziby koła:
015 832 0574


E-mail  : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administrator strony: Artur Lasota E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Nr Konta Bankowego Koła PZW nr 1 w Sandomierzu:

Bank Spółdzielczy Sandomierz
ul. Mariacka 6
27-600 Sandomierz
Nr Konta : 56 9429 0004 2001 0000 5047 0002